Privacy Statement
Obbink&Van Meurs Financial Life Planning

Het privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Obbink&Van Meurs Financial Life Planning B.V. (KvK 63908654), hierna aan te duiden als Obbink&Van Meurs.

Verwerking van persoonsgegevens door Obbink&Van Meurs[1]
Voor Obbink&Van Meurs is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Obbink&Van Meurs respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij werken met derde partijen (leveranciers CRM systeem en de software planningspakketten) en die voldoen aan de wettelijke privacy- en beveiligingsvereisten. Bij het aangaan van onze dienstverlening wordt dit mondeling en schriftelijk aan betrokken partijen gecommuniceerd.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Obbink&Van Meurs verwerkt voor de volgende doeleinden[2]:
Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
De afhandeling van het door u ingevulde contactformulier op onze website;
Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Obbink&Van Meurs;
Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
Toegang tot systemen beschikbaar stellen die behoren bij onze dienstverlening.

Rechtsgrond voor de verwerking[3]
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
Het op uw verzoek nemen van pre-contractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Obbink&Van Meurs of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Voor de hiervoor genoemde doeleinden beroept Obbink&Van Meurs zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Obbink&Van Meurs is in die gevallen in het volgende gelegen:
Het op verzoek van de klant maken van financiële analyses. De opdrachtgever wenst ondersteuning bij het opstellen van en vervolgens actueel houden van de persoonlijke Financial Life Planning (FLP). In dit FLP wordt de haalbaarheid van doelen en wensen inzichtelijk gemaakt en getoetst aan fiscale en overige wetgeving.
U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verstrekking persoonsgegevens[4]
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan doen wij dat enkel om een goede en correcte FLP te kunnen maken. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Obbink&Van Meurs niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Obbink&Van Meurs is een klein advieskantoor en beschikt niet over eigen softwarepakketten. Ter ondersteuning van een gestructureerd klantencontact, een correcte (financiële) administratie en de opvolging van klantenacties, maakt Obbink&Van Meurs gebruik van een CRM systeem. Voor het opstellen en beheren van de financial life planning werkt Obbink&Van Meurs met een financieel planningssysteem en voor het maken van scenario analyses en vermogensvergelijkingen maakt Obbink&Van Meurs gebruik van externe systemen.
De voor de systemen verantwoordelijke partijen verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement. De namen van deze partijen waarmee wij samenwerken en hun statement(s) kunt u opvragen via uw relatiebeheerder bij Obbink&Van Meurs.
Obbink&Van Meurs verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer: U vooraf toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking of Obbink&Van Meurs wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn[5]
We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.
Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Obbink&Van Meurs zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Er zijn diverse maatregelen genomen, zoals goede instructies aan alle medewerkers, encryptie van data, versleutelde communicatie, wachtwoordenbeleid en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten[6]
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.
Inzagerecht
U heeft het recht de door Obbink&Van Meurs verwerkte persoonsgegevens in te zien.
Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
Recht van bezwaar[7]
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van pre-contractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Obbink&Van Meurs om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.
Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Obbink&Van Meurs de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Obbink&Van Meurs de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Obbink&Van Meurs verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.
Intrekken van toestemming[8]
Voor de hiervoor als (1) onder “Recht van bezwaar” doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.
Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen met Obbink&Van Meurs (zie laatste paragraaf).
Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen 5 werkdagen beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen die periode informeren.
Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Toezichthouder[9]
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Obbink&Van Meurs.
Obbink&Van Meurs kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren[10].

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement en/of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, dan kunt u contact opnemen met Denis van Meurs: 06 14 17 89 09 of Sander Obbink: 06 33 58 31 24 E: info@obbinkvanmeurs.nl

[1] Artikel 26 lid 1 jo. lid 2 AVG: “Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk (…)stellen [zij] op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen om de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie te verstrekken, door middel van een onderlinge regeling (…) De wezenlijke inhoud van de regeling wordt aan de betrokkene beschikbaar gesteld”.
[2] Artikel 26 lid 1 sub c AVG: “de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd”.
[3] Artikel 26 lid 1 sub c AVG: “alsook de rechtsgrond voor de verwerking”.
[4] Artikel 13 lid 2 sub e AVG: “of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt”.
[5] Artikel 13 lid 2 sub a AVG: “de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn”.
[6] Artikel 13 lid 2 sub b AVG: “dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid”.
[7] Let op: dit recht moet “uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van enige andere informatie weergegeven” (artikel 21 lid 4 AVG). Het is – met name vanwege het aspect van “uitdrukkelijk onder de aandacht brengen” – nog de vraag of het voldoende is de informatie aldus in een privacystatement op te nemen.
[8] Artikel 13 lid 2 sub c AVG: “wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan”.
[9] Artikel 13 lid 2 sub d AVG: “dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit”.
[10] Volgt onder de Wbp uit de logica van het wettelijk systeem (transparantie + doelbinding: indien onverenigbaar met reeds kenbare doeleinden dan opnieuw transparantie betrachten). Is onder de AVG – voor zover het opnieuw transparantie betrachten betreft – zelfs een expliciete plicht: artikel 13 lid 3 AVG.